X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej: „ustawą o ochronie danych osobowych”).

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu reguły, według których zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe, a także prawa jakie w związku z tym faktem Państwu przysługują.

Czym są dane osobowe i na czym polega ich przetwarzanie?

RODO w art. 4 pkt 1 definiuje dane osobowe jako wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Są to między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres IP, czy wizerunek. Ponadto, takimi danym są również informacje o Państwa lokalizacji wysyłane przez smartfony, tablety i inne urządzenie elektroniczne.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z RODO ochrona danych osobowych dotyczy jedynie danych osób fizycznych, a więc nie rozciąga się na osoby prawne.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych osobowych. Administrator jest również adresatem, do którego mogą Państwo kierować swoje wszelkie prośby, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest Eskom IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 543, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000332007, NIP: 5252458209, REGON: 141946570 (dalej zwana: Administratorem lub ESKOM). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zapytania@eskom.eu .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest mailowo: iod@eskom.eu lub pisemnie pod adresem: jest ESKOM IT Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 543, 02-844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Co do zasady przetwarzamy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do prowadzenia działalności ESKOM lub realizacji umowy, a także w celach marketingowych. W takim wypadku przetwarzamy dane osobowe osób kontaktujących się z nami w celu uzyskania informacji o jej działalności, podzielenia się uwagami dotyczącymi jej działalności, podjęcia współpracy lub wzięcia udziału w inicjatywach przez nią zorganizowanych, tj. w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Nie przetwarzamy innych danych, niż te, wymienione wyżej. Jednocześnie, zwracamy uwagę, że każdorazowe podawanie osobiście, za pośrednictwem strony internetowej ESKOM: www.eskom.eu (dalej: „Stona”), wiadomości mailowej lub w trakcie rozmowy telefonicznej informacji zawierających Państwa dane osobowe inne, niż wskazane wyżej, będzie oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 1. udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody (np. poprzez skierowanie do nas wiadomości mailowej lub innej formy marketingu),
 2. wykonania zawartej umowy, a także rozpoczęcia współpracy lub podpisania umowy,
 3. prawnie usprawiedliwionego interesu ESKOM jako Administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

Celami, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe są następujące:

 1. zapewnienie realizacji naszych celów statutowych, np. w sytuacji, w której są lub zostaną Państwo stroną łączącej nas umowy będziemy przetwarzać jedynie dane osobowe niezbędne do jej realizacji, przykładowo będą to Państwa imię i nazwisko, numer telefonu czy też adres zamieszkania lub dostawy.
 2. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, którymi są: wykonanie umów i realizacja zleceń, należyte świadczenie usług na Państwa rzecz, prowadzenie danych statystycznych, związanych z odwiedzinami naszej strony internetowej www.eskom.eu, ulepszenia naszych usług i dopasowania ich do Państwa spersonalizowanych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i własnej promocji.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane?

W razie wyrażenia na to zgody, Państwa dane będą przekazywane jedynie zaufanym podmiotom
z nami współpracującym, tj. w szczególności Państwa dane mogą być przekazane współpracującym z nami podmiotom, naszym podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, którzy pomogą nam w realizacji naszej działalności (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, związane z realizacją zamówień, wysyłką e-maili). Przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, nie uprawnia go do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do przetwarzania w celach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania i w zakresie niezbędnym dla należytego świadczenia dla Państwa usług oraz realizacji wiążących nas umów. Przekazanie danych osobowych nie zwalnia nas (jako przekazującego) z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Wskazujemy, że Państwa dane mogą być też przekazywane organowi publicznemu, ale wyłącznie w sytuacji, gdy upoważnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i o ile organ przedstawi w tym zakresie odpowiednie żądanie. Państwa dane nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie to celowe, z punktu widzenia łączących nas stosunków prawnych, tj. do czasu istnienia podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Przykładowo, w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę; w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz po jej wykonaniu do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających; a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Profilowanie
Nie stosujemy profilowania Państwa danych osobowych.

Pliki „cookie”

Strona wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze Strony. Pliki te zapewniają jej poprawne działanie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików „cookies”, powinien zablokować ich użycie w oknie popup, które pojawia się podczas wejścia na Stronę lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób.

 

1. Informacje ogólne

 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Strony.

 

2. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania z serwisu www. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis www dostosowany do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę serwisu www z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Do czego używane są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości serwisu www do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu www. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu www co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

4. Jakich plików „cookies” używamy?

Na Stronie stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „tymczasowe” (sesyjne) oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania z serwisu www lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora serwisu www, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki „cookies” można podzielić ze względu na:

 

1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

Niezbędne​ – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne​ – są ważne dla działania serwisu www.

 • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu www, bez nich serwis www będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
 • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu www, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić korzystania z niej,
 • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu www, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe​ – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniony jest serwis

www, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu www ale

może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez

właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu www. Do tej kategorii należą np.

cookies reklamowe.

 

2. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Cookies tymczasowe (session cookies)​ – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki

(sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) ​- nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w

urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień

właściciela witryny.

 

3. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

Cookies własne (first party cookies) ​- cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookies zewnętrzne (third-party cookies)​ – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

 

4. Ze względu na cel jakiemu służą:

Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie www. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu www- umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu www.

Uwierzytelnianiu – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stanowi sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych podstron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesom – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamom – mogą umożliwiać wyświetlanie reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacji – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizom i badaniu/audytowi oglądalności – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

 

5. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – obejmuje cookies:

 • niezbędne do poprawnego działania witryny,
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

 

6. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

 

Wykorzystywane przez nas pliki „cookies” zawierają informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby fizycznej. Administrator nie ma możliwości powiązania tych informacji z konkretną osobą, bez konieczności podejmowania innych działań. Tym samym pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.

 

1. Usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe wyświetlając Stronę pokazują przy pierwszym wejściu okno pop-up pytające o Państwa zgodę na użycie wszystkich lub tylko wybranych plików cookie. Dodatkowo ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookie” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

Używamy plików cookie w celu:

 • poprawienia funkcjonalności strony, jej struktury lub poprawy szybkości jej działania,
 • pomiaru ruchu w Internecie,
 • analizowania działań reklamowych,
 • dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań.

Aktualna lista plików „cookies” wykorzystywanych na Stronie ESKOM jest dostępna poniżej:

 

„Cookies” niezbędne:

 

Hubspot

Okres przechowywania: 1 godzina

Cel stosowania: plik cookie, ustawiony przez Cloudflare, jest używany do obsługi Cloudflare Bot Management.

 

WordPress

Okres przechowywania: sesja

Cel stosowania: system CMS – WordPress ustawia ten plik cookie, gdy użytkownik używa emoji. Pomaga on określić, czy przeglądarka użytkownika może prawidłowo wyświetlać emoji.

 

„Cookies” funkcjonalne:

Polylang

Okres przechowywania: 1 rok

Cel stosowania: plik cookie jest używany przez Polylang do zapamiętywania języka wybranego przez użytkownika przy powrocie na stronę internetową, a także do uzyskiwania informacji o języku, gdy nie są one dostępne w inny sposób.

 

Hubspot

Okres przechowywania: 6 miesięcy

Cel stosowania: HubSpot ustawia ten plik cookie, aby rozpoznawać odwiedzających, którzy czatują za pośrednictwem narzędzia chatflows.

 

„Cookies” analityczne:

 

Facebook

Okres przechowywania: 3 miesiące

Cel stosowania: Facebook ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i śledzenia interakcji.

 

 

Inne „Cookies”:

Hubspot (_cfuvid)

Okres przechowywania: sesja

Cel stosowania:

 

debug

Okres przechowywania: do czasu usunięcia przez użytkownika

Cel stosowania:

 

Poza powyższymi nie korzystamy z innych plików cookie. Niektóre z narzędzi i treści są jednak dostarczane (a w niektórych przypadkach także podlegają hostingowi) przez zewnętrznych dostawców treści. Gdy przeglądacie Państwo te treści, tacy zewnętrzni dostawcy mogą zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym informacji o tym, jakie ustawienia przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookie, należy udać się na stronę www.allaboutcookies.org.

 

 

Na stronach ESKOM mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od strony ESKOM i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

RODO przewiduje szereg uprawnień dla osób, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane. Zgodnie z RODO posiadają Państwo:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 4. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo jej wycofania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej informacji lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres iod@eskom.eu . Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.